V-Ray for SketchUp & Lumion

V-Ray for SketchUp & Lumion

Vray là một lựa chọn tuyệt vời để hiển thị các mô hình Sketchup, nhưng chúng tôi đã thử so sánh nó và Lumion, đây là những gì đã xảy ra…

V-Ray for SketchUp & Lumion