Lumion cho Vectorworks

Lumion cho Vectorworks

Thiết lập ngay lập tức trực quan hóa thời gian thực giữa Vectorworks và Lumion. Thay đổi hình dạng của mô hình Vectorworks và bạn sẽ thấy những thay đổi này diễn ra theo thời gian thực trong môi trường sống động như thật của Lumion

Lumion cho Vectorworks