Phát triển thiết kế với kết xuất thời gian thực LiveSync | Lumion 3D VN

Phát triển thiết kế với kết xuất thời gian thực LiveSync | Lumion 3D VN

Lumion LiveSync cho phép bạn cảm nhận vẻ đẹp và cuộc sống của các dự án kiến ​​trúc khi bạn đang làm việc trong phần mềm CAD hoặc mô hình 3D của mình. Tìm hiểu cách kết xuất thời gian thực LiveSync có thể nhanh chóng và nâng cao quy trình làm việc của bạn.

Phát triển thiết kế với kết xuất thời gian thực LiveSync