Lumion 2023.0: Cập nhật lên 23.0.2.0 - Ghi chú phát hành

Lumion 2023.0: Cập nhật lên 23.0.2.0 - Ghi chú phát hành

Sau khi Lumion 2023 được phát hành, một số bạn đã gặp phải một số vấn đề liên quan đến khả năng sử dụng. Một số đã được giải quyết trong bản cập nhật 23.0.2.0

Lumion 2023.0: Cập nhật lên 23.0.2.0 - Ghi chú phát hành