Make your materials more realistic with surface decals | Lumion3DVN

Make your materials more realistic with surface decals, Lumion3DVN

Khám phá cách thêm các chi tiết thực tế, độc đáo vào vật liệu xây dựng và các bề mặt khác của bạn trong các video hướng dẫn này! Tính năng hiện có trong Lumion.

Làm thế nào để làm cho vật liệu của bạn thực tế hơn với đề can bề mặt