Bạn có thể cài đặt Lumion trên máy Mac không?

Bạn có thể cài đặt Lumion trên máy Mac không?

Lumion có hoạt động trên Mac, iMac hay Macbook không?

Bạn có thể cài đặt Lumion trên máy Mac không?