Lumion 11.0.2 is released!

Lumion 11.0.2 is released!

Nếu bạn đã tải xuống và cài đặt Lumion từ Tài khoản Lumion của mình sau ngày 08/12/2020, bạn đã có phiên bản cập nhật của Lumion và không yêu cầu bản cập nhật này.

Bản cập nhật Lumion 11.0.2 đã ra mắt