13 MẸO THIẾT KẾ CHO NHỮNG KHU VƯỜN CÓ KHÔNG GIAN VỪA VÀ NHỎ

13 MẸO THIẾT KẾ CHO NHỮNG KHU VƯỜN CÓ KHÔNG GIAN VỪA VÀ NHỎ

Sau khi xem xét chức năng của không gian của bạn, đây là một vài mẹo của nhà thiết kế để giúp bạn thực sự tối đa hóa tiềm năng của nó và tạo ra ảo giác về một khu vườn lớn hơn nhiều.

13 MẸO THIẾT KẾ CHO NHỮNG KHU VƯỜN CÓ KHÔNG GIAN VỪA VÀ NHỎ