Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email cho tài khoản Lumion của mình?

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email cho tài khoản Lumion của mình?